Deal độc quyền - Ăn no cùng Pepsi

Ưu đãi đến từ Pepsi

Nước

Trà uống liền

Nước ngọt

Đồ uống tăng lực

Nước trái cây

Cà phê uống liền

Đồ uống bổ sung

Deal độc quyền - Ăn no cùng Pepsi

Ưu đãi đến từ Pepsi

Trà uống liền

Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml -T7 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml -T7 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -T7 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -T7 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -T7 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -T7 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Thùng 24 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

Thùng 24 Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

276,000 ₫
281,000 ₫
-2%
Lốc 6 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

Lốc 6 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

132,000 ₫
144,000 ₫
-9%
Lốc 6 Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

Lốc 6 Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Lốc 6 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

132,000 ₫
144,000 ₫
-9%
Thùng 24 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Thùng 24 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

Thùng 24 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Thùng 24 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 12 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Thùng 12 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

264,000 ₫
300,000 ₫
-12%
Thùng 12 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Thùng 12 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

264,000 ₫
300,000 ₫
-12%
Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsi

Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

22,000 ₫
24,000 ₫
-9%
Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

22,000 ₫
24,000 ₫
-9%
Combo Mì Trộn Trứng, Xiên Que & Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

Combo Mì Trộn Trứng, Xiên Que & Trà Tea+ Ôlong Xanh Chai 450ml -pepsi

35,000 ₫
44,000 ₫
-21%

Nước ngọt

Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml -T7 Pepsi

Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml -T7 Pepsi

10,000 ₫
20,000 ₫
-50%
Combo 2 Pepsi Black Lime Chai 390 -T7 Pepsi

Combo 2 Pepsi Black Lime Chai 390 -T7 Pepsi

10,000 ₫
20,000 ₫
-50%
Combo 2 Pepsi Black Chai 390ml -T7 Pepsi

Combo 2 Pepsi Black Chai 390ml -T7 Pepsi

10,000 ₫
20,000 ₫
-50%
Combo 2 7Up 390ml Chai -T7 Pepsi

Combo 2 7Up 390ml Chai -T7 Pepsi

10,000 ₫
20,000 ₫
-50%
Thùng 24 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

184,000 ₫
221,000 ₫
-17%
Lốc 6 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Chai 600ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Chai 600ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 7Up 390ml Chai -pepsi

Lốc 6 7Up 390ml Chai -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Lốc 6 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
7Up Lon Cao 320ml -pepsi

7Up Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Chai 600ml -pepsi

Pepsi Chai 600ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
7Up 390ml Chai -pepsi

7Up 390ml Chai -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsi

Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
7Up 1.5L Chai -pepsi

7Up 1.5L Chai -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
Lốc 6 Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsI

Lốc 6 Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsI

144,000 ₫
162,000 ₫
-12%
Lốc 6 Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

144,000 ₫
162,000 ₫
-12%
Thùng 24 7Up 390ml Chai -pepsi

Thùng 24 7Up 390ml Chai -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Thùng 24 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

207,000 ₫
212,000 ₫
-3%
Thùng 24 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Chai 600ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Chai 600ml -pepsi

253,000 ₫
276,000 ₫
-9%

Đồ uống tăng lực

Đồ uống bổ sung